Lindansaren - 20200126

Aktuellt:
Årsmötet 2020
Den 7 mars är det årsmöte i föreningen.
Vi samlas i Kårhuset Kollektivet klockan 18.00.

Alla medlemmar som betalt årsavgiften senast den 7 januari, får rösta på årsmötet. Vi räknar alla betalningar som inkommit före den 10 januari som inkomna i rätt tid. Medlem som kan uppvisa ett kvitto för betalning senast den 7 januari, räknas som röstberättigad.

Om du vill ha del av handlingarna så kan du höra av dig till oss en vecka innan mötet, så skickar vi över alla handlingar via epost. Vi skriver ut några exemplar till årsmötet, men försöker begränsa användandet av papper ur miljösynpunkt.

Dagordning
Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:
Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av dagordning.

Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under senaste räkenskapsåret.

Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.

Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

Fastställande av riktlinjer och arvoden.

Val av
föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år,

halva antalet ledamöter för en tid av 2 år,

fyllnadsval av ledamöter som avgått under mandatperioden,

2 suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år,

2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta,

3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande,

beslut om erforderligt antal ombud till DSF-möten.

Övriga frågor.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.
Kursverksamheten:
Kurserna startar snart och vi vill ha hjälp på de flesta kurserna.

Om du kan tänka dig att hjälpa till så vore vi väldigt tacksamma.

Utfyllnadsdansare behövs på många kurser. Det är många tjejer på kö. Om du som kille vill dansa extra eller vet någon som vill, så gå in på hemsidan och anmäl er. Vi är jättetacksamma för all hjälp.

Nästa helg är det Hjälpdansarutbildning. Vi behöver hjälpdansare. Våra kurser blir större och större. Följ med på utbildning så visar vi hur vi håller oss till att vara Sveriges största och bästa klubb.
Evenemang:
Under våren kommer vi ha Bugg club och kursavslutning i KK.
Vi kommer har inspelad musik och bar öppen. Det blir en trevlig och mysig tillställning med bra sammanhållning.

Datumen är 7/3 och 22/5. Välkomna.
Tävlingsverksamhet:
Vi startar snart vår tävlingsträning/parträning.
Passa på att anmäl er. Det kommer bli en väldigt bra termin.

Vi växer igen, och har nya aktiva tävlingspar som vill ut i landet och tävla.

Tillbaka