STADGAR 


För Linköpings Sportdansklubb LSDK


Stiftad den 20 februari 1984.


”Idrottens mål och inriktning”


Definition


Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.


Mål och inriktning


Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.


Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.


Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.


Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.


Ändamål


Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.


Hemort


Föreningen har sin hemort i Linköping.


Medlemskap


§1


Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av Årsmötet. 


Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller särskild person att intaga medlem.


Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut,


varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.


Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Styrelsen stadgas i 9 § RF:s stadgar.


§2


Medlem som omedelbart vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen, och anses därmed ha lämnat föreningen. 


Medlem som inte har förnyat sitt medlemsskap eller betalat årsavgiften får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen per sista dag i närmst föregående verksamhetsperiod.


Medlem som ansökt om tävlingslicens eller åtagit sig funktionärsuppdrag får anses har förnyat sitt medlemsskap.
§3


Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.


Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).


I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.


Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § RF:s stadgar.


Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.
Medlem


§4


Medlem:                                                    


har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,


har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,


skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen,


har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.


§5


Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter.


Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.


§6


Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.


Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelse. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.


Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.


Medlemmen godkänner genom sitt medlemskap att föreningen registrerar och behandlar medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens verksamhet får offentliggöras, oavsett framställningsform, t.ex. på klubbens hemsida, samt också tillhandahållas klubbens samarbetspartners.


Genom sitt medlemskap accepterar medlemmen att personliga tävlingsresultat offentliggörs, oavsett framställningsform.


Styrelsen


§7


Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall- inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dess stadgar- verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.


Det åligger styrelsen särskilt att:


tillse att för föreningen bindande regler iakttas, verkställa av Årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel och förbereda Årsmötet.


§8


Styrelsen består av ordförande, sekreterare och 6 övriga ledamöter, jämte 3 suppleanter.


§9


Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet. Halva antalet ledamöter väljs för 2år. Suppleanter väljs på 1år med inbördes ordning.


Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden t o m nästföljande Årsmöte.


Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.


Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9 § andra stycket RF:s stadgar.


§10


Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.


§11


Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.


Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.


Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.


§12


Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedanstående uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.


Sekreteraren:


att förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten,


att föra protokoll över Styrelsens sammanträden,


att registrera och förvara skrivelser,


att tillse att fattade beslut verkställs,


att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa,


att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.


Kassören:


att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter,


att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl som finns att få,


att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa,


att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper,


att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter,


att årligen upprätta balans-samt resultaträkningar.


att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,


att i den mån varken RS:2 samlingsförsäkring eller vederbörande SF:försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp,


att utarbeta underlag för budget.


Verksamhets- och räkenskapsår mm


§13


Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.


Revision


§14


Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.


Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.


Sektioner


§15


Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av Årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.


§16  - - - 


§17  - - - 


§18 - - -
Möten


Ordinarie möten 


§19


Med föreningen hålls Årsmöte i mars månad och möten noll gånger årligen.


Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Kallelse jämte dagordningen för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokal el. dyl.


Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.


§20


För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år; 

 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och

 • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet. 


Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
§21


Mötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.


§22


Vid Årsmötet förekommer följande ärenden: 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. Fastställande av dagordning.

 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under senaste räkenskapsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgifter.

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

 11. Fastställande av riktlinjer och arvoden.

 12. Val av 1. föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år,

 2. halva antalet ledamöter för en tid av 2 år,

 3. fyllnadsval av ledamöter som avgått under mandatperioden,

 4. 2 suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år,

 5. 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta,

 6. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande,

 7. beslut om erforderligt antal ombud till DSF-möten.

 1. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

 2. Övriga frågor.


Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.


Extra möte


§23


Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.


Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.


Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.


Kallelse jämte dagordningen för extra möte översänds senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el. dyl.


Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.


§24


Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 20 och 21 §§.


Beslut, omröstning


§25


Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nej-rop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.


Med undantag för de i 26 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i RF:s stadgar).


Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.


Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


Beslut bekräftas med klubbslag.


Stadgefrågor mm


§26


Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet. För att upplösande av föreningen ska verkställas krävs att detta beslutas på två på varandra följande årsmöten med minst 2 månaders mellanrum.


Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.


§27


I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.


§28


Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.


Ordförande och sekreterare skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.