Årsmöte 2017

§ 1

Mötets öppnande

Sportdansklubbens ordförande Carl Sääv hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat 16.11. Robert Udd är sekreterare.

 

§ 2

Upprop och fastställande av röstlängd

Medlemmarna anmäler sin närvaro på röstlängd. Justeringsmännen kontrollerar att medlemsavgiften är betald.
1 person närvarar utan rösträtt.
Antalet röstberättigade närvarande medlemmar uppgår till 14 stycken.

§ 3

Fastställande om mötets behöriga utlysande

 

Årsmötet finner att mötet blivit behörigt utlyst.

 

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns årsmötet.

 

Inge Wallin och Lena Jernér tillkommer och röstlängden justeras till 16.

§ 5

Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

Årsmötet väljer Carl Sääv till ordförande och Robert Udd till sekreterare.

 

§ 6

Val av justeringsmän och tillika rösträknare för mötet

 

Årsmötet väljer Ida Nilsson och Sören Gustafsson till justeringsmän.

 

§ 7

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

 

Carl Sääv går igenom verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen.
Verksamhetsberättelsen godkänns med 0tillägg av en uppvisning under Dansens Vecka av årsmötet.

Resultat- och balansräkningen godkänns av årsmötet.

 

§ 8

Revisionsberättelse

 

Revisorerna Lars Lindström och Bo Danielsson läser upp revisionsberättelsen.

Åsrmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

 

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 

Revisorerna rekommenderar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för räkenskaperna 2016.

 

§ 10

Fastställande av medlemsavgifter för 2018

 

Styrelsen föreslår att sätta medlemsavften enligt följande:

 

Från 1 januari

Från 1 november

Barn 0-12 år

0 kr

0 kr

Ungdomar 13-19 år

100 kr

50 kr

Vuxen 20-64 år

150 kr

50 kr

Pensionär 65+ år

100 kr

50 kr

 

Lars Lindström föreslår att höja medlemsavgiften med ytterligare 100 kronor utöver den vanliga medlemsavgiften. Det är en avgift som kan fås tillgodo om medlemmen hjälper till vid ett antal evenemang. Antalet arrangemang lämnas till styrelsen att besluta.

 

Maries Österberg föreslår vuxen 20-64 år 200 kr från 1 januari. I övrigt, enligt styrelsens förslag.

Röstning 10 för styrelsens förslag, 3 för Lars förslag och 1 för Maries förslag.

Medlemsavgiften fastställs enligt styrelsens förslag.

§ 11

Fastställande av ersättningar och arvoden för det kommande verksamhetsåret

 

Årsmötet fastställer att arvodet ska utgå enligt styrelsens förslag.

 

§ 12

Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

 

Genomgång av verksamhetsplanen.

Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsplanen till handlingarna.


Genomgång av budgeten.

Årsmötet beslutar att lägga budgeten till handlingarna.

 

§ 13

Val av:

 

- ordförande för en tid av ett år

Carl Sääv väljs till ordförande.

 

§ 14

- 3 st ordinarie ledamöter för en tid av två år

Årsmötet valde följande personer: 

  • Elisabeth Westman
  • Lena Jernér
  • Sören Gustafsson

 

 

- 2 st utfyllnadsval av ordinarie ledamot för en tid av ett år

Årsmötet valde

·       Inge Wallin

·       Roger Pettersson

 

 

- 2 st suppleanter för en tid av ett år, med inbördes turordning

Årsmötet valde Hassan Hakim som suppleant och lämnade den andra platsen vakant.

 

- 2 st revisorer samt en revisorsuppleant för en tid av ett år

Följande revisorer valdes av årsmötet:

  • Bo Danielsson
  • Lars Lindström

Inga fler förslag inkom.

Revisorsuppleant lämnas vakant.

 

 

- valberedningen, bestående av 3 st ledamöter

Ida Nilsson (sammankallande) och Hanna Ljungblad. Sista posten lämnas vakant.

 

§ 15

Behandling av inlämnade propositioner och motioner

 

Inga motioner har inkommit i tid.

§ 16

Övriga frågor

Marie Österberg frågar om man inte kan ha årsmötet i samband med ett dansevent för att locka fler medlemmar.

Styrelsen svarar med att det har tidigare ej gett fler deltagare.

 

Marie Österberg frågar hur många barn som krävs för att ha en barnkurs.
Styrelsen svarar att ungefär 6 barn skulle räcka.

 

Marie Österberg frågar om man inte borde stänga anmälan till festerna tidigare.

Styrelsen svarar att man har försökt men att då blir det för få anmälningar.

 

Bengt Danielsson trycker extra på att nå ut till medlemmarna genom det personliga mötet och att få medlemmar med i utskott. Han föreslår även att skapa ett nytt utskott som ska ha en låg tröskel in.

 

§ 17

Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 19.05.